swimmers

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Noen sentrale vilkår for tilskudd og krav til drift av anlegget

Når en søker om tilskudd, og eventuelt får innvilget tilskudd, binder organisasjonen seg til et sett med bestemmelser for hvordan en skal drive og forvalte anlegget en har fått tilskudd til.

Nedenfor presenteres et utvalg av de mest sentrale punktene som angår utforming av søknaden, og om føringer på hvordan man skal forvalte anlegget etter man får tilskudd.

Bestemmelsene i sin helhet (klikk for link)

Bestemmelsene i sin helhet, publikasjonen V-0732 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, finnes tilgjengelig som nedlastbar fil på Regjeringens nettsider (ekstern lenke).

I bestemmelsene finnes detaljerte vilkår for, og krav som følger tilskudd til forskjellige anlegg, om mer konkrete forhold rundt drift av, og disponering over anlegg som får midler, samt utfyllende bestemmelser for idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

Ved søknad om spillemidler må en samtykke i at en har gjort seg kjent med gjeldende bestemmelser.

Søknadsfrist

Kommunene setter frist for søkere i sin kommune. Følg med på kommunens nettsider, eller ta kontakt med de som håndterer spillemiddelsøknader i kommunen for å få opplyst gjeldende frist.

Hvem som kan søke

Lag, organisasjonsledd og sammenslutninger tilknyttet følgende organisasjoner kan søke om tilskudd til alle anleggstyper:
 • Kommuner og fylkeskommuner
 • Norges idrettsforbund
 • Samenes Idrettsforbund-Norge
 • Studentsamskipnader
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Den Norske Turistforening
 • Norges Bilsportforbund
 • Det Frivillige Skyttervesen

 • Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til friluftslivsanlegg:
 • Friluftsrådenes Landsforbund, Norsk Friluftsliv og Oslofjordens Friluftsråd

 • Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til samiske anlegg:
 • Samisk Reinkappkjørerforbund / Sami Heargevuodjin-lihttu

 • Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til hundesportanlegg:
 • Norsk Kennel Klub

 • Følgende sammenslutninger kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg:
 • Borettslag
 • Velforeninger
 • Om søknadsgruppene ordinære anlegg og nærmiljøanlegg

  Ordinære anlegg omfatter en hel rekke anlegg som kan brukes til organisert aktivitet som treninger og konkurranser, samt egenorganisert aktivitet. Her finner man fotballanlegg, svømmeanlegg, turveier, og mange andre anleggstyper. Som hovedregel får anlegg tilskudd på maksimalt 1/3 av kostnadene for anleggene, og det er satt maksimale søknadsbeløp for typene.

  Nærmiljøanlegg er mindre aktivitetsanlegg som skal stå åpen for egenorganisert aktivitet på steder der folk bor og/eller oppholder seg i tilknytning til bomiljøet. Det skal ikke drives organisert aktivitet i nærmiljøanlegg. Nærmiljøanlegg har en øvre tilskuddsgrense på 300 000 kroner.

  Mer inngående om disse to søknadsgruppene finner en i bestemmelsene for ordningen (link øverst på siden).

  Krav om universell utforming

  Det er et krav at idrettsanlegg skal tilfredsstille kravene til universell utforming. Universell utforming betyr at anlegget er utformet på en slik måte at det kan brukes
  av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller en spesiell utforming.

  For idrettsanlegg omfatter disse prinsippene alle som bruker anlegget, både idrettsutøvere, publikum, trenere, dommere og arrangementsteknisk personell.

  Påkrevd kommunal garanti ved store tilskudd

  Når andre enn kommune eller fylkeskommune står som søker, må kommunen der anlegget ligger, eventuelt fylkeskommunen, garantere for tilbakebetaling av tildelte og utbetalte spillemidler ved tilskuddsmottakers eventuelle mislighold av de plikter som medfølger tilskudd.

  Det innebærer at søkere må innhente slik garanti fra kommunen, eller eventuelt fylkeskommunen. Dersom det en gang blir stillet krav om tilbakebetaling av midler, som følge av at de som mottok tilskuddet i sin tid ikke har overholdt de plikter de har for drift av idretts-/aktivitetsanlegget, så må kommunen stille som garantist for disse midlene.

  Denne garantien må foreligge ved søknad om spillemidler.

  Krav om rett til bruk av grunnen der anlegget ligger/skal ligge

  Søker må ha rett til bruk av grunnen hvor anlegget ligger/skal ligge. Ved søknad om spillemidler skal denne retten dokumenteres.

  Det innebærer at de som søker må legge ved dokumentasjon som viser at de har rett til å bruke grunnen der de skal bygge, eventuelt skal rehabilitere et eksisterende anlegg. Ettersom søkere forplikter seg til å drive anlegg for idrett og aktivitet i 30 år, eventuelt 20 år for nærmiljøanlegg, fra ferdigstillelse av tiltaket de søker om tilskudd til, må de ha tilsvarende lengde på eventuelle feste-/leieavtaler de inngår om bruk av grunnen.
  • Dersom søker selv eier eiendommen, skal det vedlegges bekreftet utskrift av grunnboken som viser at denne eiendomsretten er tinglyst.
  • Dersom søker fester/leier eiendommen av privat grunneier, skal det legges ved en tinglyst feste-/leiekonkrakt som varer i minst 30 år/20 år fra ferdigstillelse av tiltaket de søker om tilskudd til. En skal også legge ved bekreftet utskrift fra grunnboken. Dette bestilles fra Statens Kartverk.
  • Dersom søker fester/leier eiendommen av kommune, fylkeskommune eller stat, skal det legges ved en leieavtale som varer minst i 30 år/20 år fra ferdigstillelse av tiltaket de søker om tilskudd til.
  For noen få typer anlegg, slik som for turveier, -løyper og -stier, er det ikke krav om tinglysing av disse avtalene. For nærmere detaljer om enkelte typer må en slå opp i bestemmelsene (link øverst på siden).

  Krav om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer for anlegget

  Planer for tilskuddsberettigede anlegg må på forhånd være gitt en idrettsfunksjonell godkjenning av departementet eller den det bemyndiger.

  For å kunne få tildelt spillemidler til anlegget, er det et absolutt krav at anlegget har fått en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Dette er en godkjenning som sikrer at anlegget er funksjonelt for idretten og aktiviteten som skal utøves, for eksempel at anlegget tilfredsstiller krav til utforming for de tiltenkte idretter. Denne godkjenningen er det kommunen som gjør, for de aller fleste typer anlegg.

  For nærmere informasjon om utforming av søknad om slik godkjenning, se pkt. 2.5 i bestemmelsene (link øverst på siden), inkludert underpunkter. Det anbefales å ta kontakt med kommunen på et tidlig tidspunkt for å få veiledning i denne prosessen.

  Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må være gitt før en kan begynne byggearbeidene.

  Anlegget må være del av en kommunal plan

  Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.

  Orienteringskart, og skilting/merking av eksisterende turveier, tur-/skiløyper og turstier er unntatt dette vilkåret.

  Planene for anlegget meldes til kommunen som vurderer dette i en planprosess.

  Krav til driften av, disposisjon over, samt om bruk av anlegg som mottar tilskudd

  Dersom en mottar spillemiddeltilskudd til sitt anlegg, følger det med en rekke føringer og plikter som innbærer å drive anlegget og disponere over anlegget i tråd med bestemmelsene for ordningen. Disse bestemmelsene er til for å sikre at tilskuddene kommer formålet til gode, nemlig fysisk aktivitet for alle.
  • Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig virksomhet i 30 år fra ferdigstillelse av anlegget. Kravet er gjeldende både ved nybygg og rehabilitering. Dette innebærer plikt til å drive på årsbasis eller på sesongbasis for idretter som har kortere sesonger.
  • Varighet på påkrevd driftstid er 20 år for nærmiljøanlegg.
  • Anleggseier oppfordres til å tilrettelegge særlig for barn og ungdoms bruk av anlegget. Dersom anlegget blir midlertidig stengt for tre måneder eller mer, plikter anleggseier på forhånd å orientere departementet. Denne plikten påhviler også kommunen. Blir anlegget ikke åpnet i løpet av seks måneder, regnes stengningen som mislighold, med mindre det foreligger godkjenning fra departementet for en forlenget stengning.
  • Anleggseier plikter å holde anlegget i god stand. De til enhver tid gjeldende sikkerhetsforskrifter skal følges. Anlegget skal vedlikeholdes slik at det ikke
   forringes utover det som følger av normal slitasje og elde.
  • Overdragelse, salg, deling, sammenslåing/-føyning m.v.,
   og flytting, nedlegging og bruksendring m.v. av anlegget, krever skriftlig forhåndssamtykke fra departementet. Departementet kan sette vilkår for et eventuelt samtykke, slik som tilbakebetaling av midler. Dette innebærer at søker må sende søknad om samtykke til å selge/flytte mv. slik her beskrevet.
  • Det er et grunnleggende prinsipp at spillemidler ikke skal omdannes til fortjeneste for private, fortjenestebaserte aktører. Dette innebærer at private, fortjenestebaserte
   aktører ikke kan motta spillemidler eller eie spillemiddelfinansierte idrettsanlegg. For anleggseier legger prinsippet begrensninger på adgangen til å bruke anlegget eller den delen av anlegget som har mottatt spillemidler: Anleggseier har ikke adgang til å inngå bruksavtaler med private, fortjenestebaserte aktører. Fra dette punktet gjelder noen unntak, som en finner under pkt. 2.3.4 i spillemiddelbestemmelsene.