swimmers

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Hva slags dokumentasjon må forberedes?

Maler for enkelte typer vedlegg:
– Plan for drift (bokmål): excel
– Gavebrev for dokumentasjon av finansiering (bokmål): opendocument

Under følger en beskrivelse og veiledning for de forskjellige typene dokumentasjon som skal følge en søknad. Trykk på begrepene for å få frem en utfyllende beskrivelse.

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer/tegninger og behovsoppgave for anlegget skal følge søknaden. Det skal fremgå av brev og av påtegning/stempel på planene/tegningene hvem som har godkjent dem og dato for godkjenning. Se mer i pkt. 2.5 i bestemmelsene for tilskuddsordningen (ekstern lenke) om hvilke krav som stilles til idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer.

Denne godkjenningen skal sikre at anlegg som bygges er gode nok for aktiviteten som skal skje der. Det innebærer for eksempel kontroll av at planene tar høyde for gjeldende størrelseskrav og andre forhold som settes av idretten. Kommunen kan gi slik godkjenning.

Kostnadsoverslag for prosjektet

I selve søknadsskjemaet skal dere føre opp et detaljert kostnadsoverslag for prosjektet. Kostnader skal oppgis på poster for de forskjellige delene av prosjektet, for arbeid og materialer, og eventuell dugnad. Det kan være lurt å jobbe frem en kladd for dette oppsettet på forhånd.

Her må dere skille mellom kostnader en kan beregne tilskudd på, og kostnader som angår deler av prosjektet som ikke inngår i beregningen for tilskudd – såkalte "tilskuddsberettigede" og "ikke tilskuddsberettigede" kostnader. Tilskuddsberettigede kostnader er i enkelhet alt som angår aktivitetsanlegget direkte. Kostnader som ikke er tilskuddsberettigede er for eksempel tribuneanlegg, parkeringsplasser og veier, diverse avgifter, mv. Dette står utfyllende i bestemmelsene for ordningen.

Når fylkeskommunen tilslutt har gått igjennom kostnadene i saksbehandlingen av søknaden vil det kontrollerte beløpet utgjøre prosjektets godkjente kostnad.

Dokumentasjon av verdi på eventuell dugnad

Dugnadsarbeid skal
• fremgå i en egen dugnadsoversikt som tar utgangspunkt i de arbeidene som etter kostnadsoverslaget skal utføres på dugnad.
• verdiberegnes av kvalifisert fagperson (f.eks. kostnadsvurdering/anbud fra kommune eller firma (entreprenør, håndverker e.l)).

Dette må vedlegges søknaden.

Det er ikke anledning til å beregne merverdiavgift på dugnad.

Dokumentasjon på finanseringen av prosjektet

For å få tildelt midler må prosjektet være gjennomførbart både i investerings- og driftsfasen. Derfor er det et vilkår for tilskudd at en kan dokumentere at prosjektet er fullfinansiert – inkludert spillemidler.

• Egenkapital skal bekreftes med kontoutskrift fra bank e.l som viser at beløpet er bundet til byggingen av anlegget. Aksjekapital skal dokumenteres.
• Kommunalt og/eller fylkeskommunalt tilskudd må være bekreftet med kopi av vedtaket.
• Kommunal eller fylkeskommunal garanti må være bekreftet med kopi av vedtaket. Statlig godkjenning (fylkesmannen) må også være bekreftet med kopi av vedtaket. Eventuelt må en slik godkjenning ettersendes.
• Pengegaver skal være dokumentert.
• Lån skal være bekreftet med kopi av lånetilsagn. Eventuelle lånevilkår må være oppfylte/aksepterte.

Eventuell dokumentasjon av større prosjektkostnader

I fortrinnsvis store og kostnadskrevende prosjekter bør en redegjøre nærmere for kostnadene. Dette lettgjør saksbehandlingen av søknaden og bidrar til riktigere vurdering av søknadsbeløpene.

For enkelte større kostnadsposter og/eller prosjekter med høye totalkostnader, bør det fremlegges dokumentasjon som redegjør for de anslåtte beløpene.

Kommune og/eller fylkeskommune kan som del av saksbehandlingen sette som vilkår at denne type dokumentasjon legges frem. Søker plikter da å etterkomme dette.

Driftsplan for anlegget

En må legge frem en overordnet plan for drift av anlegget, som skisserer bruksmengder og sesonglengder, samt et driftsbudsjett.

Planen skal minimum ha med følgende opplysninger:
• plan for forvaltning og bruk som angir forvalter av anlegget, planlagt lengde på sesong og antall brukstimer (f.eks per uke) i sesong
• driftsbudsjett med inntekter og utgifter, inkludert finansutgifter For større anlegg, som f.eks svømmeanlegg og idrettshall, skal det i tillegg legges ved en plan for vedlikehold og utvikling av anlegget.

Dokumentasjon på at søker kan bruke grunnen der det skal bygges/rehabiliteres anlegg.

Dersom dere eier grunnen må dere fremlegge en bekreftet utskrift av grunnboken som viser at eiendomsretten er tinglyst. Dersom dere fester eller leier grunnen, må dere fremlegge kopi av denne festekontrakten. Dere må feste/leie grunnen for minimum 30 år for ordinære anlegg. Dette for å sikre at anlegget kan stå i lang tid, og forbli et tilbud til lokalmiljøet. For nærmiljøanlegg gjelder minimum 20 år.

Når det er privat grunneier må dere tinglyse feste/leiekontrakten.

Helt unntaksvis er noen anlegg unntatt vilkåret om at forholdet skal være tinglyst. Dette gjelder i hovedsak turveier, -løyper og stier.