Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Ordningen er ikke åpen nå. Skjema åpnes mot slutten av kalenderåret 2017. Søknadsfrist vil bli 1. mars 2018.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter kompensasjonsordningen.
Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010. Den omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging (inkludert rehabilitering) av idrettsanlegg, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak.

Det kan søkes om kompensasjon av merverdiavgift knyttet til anleggselementer som er berettiget tilskudd fra spillemidlene. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges. Det er ikke et krav at det er tildelt spillemidler for å kunne søke om kompensasjon av merverdiavgift. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknad om merverdiavgift.

Ordningen forutsetter at Stortinget bevilger midler for hvert år.

Bestemmelser for ordningen:
Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – 2017

Se også nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedrørende ordningen
Om kompensasjonsordningen på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet